آزمایشگاه

               اساس کار آزمایشگاه اندازه گیری طلا در نمونه های ارسالی از کارخانه و معدن توسط دستگاه جذب اتمی میباشد0

  • اندازه گیری طلا ، مس و نقره و نمونه های معدنی جامد
  • اندازه گیری طلا ، مس و نقره محلول
  • تعیین دانه بندی
  • تعیین درصد رطوبت
  • تعیین مقدار سیانور آزاد
  • آنالیز شمش
  • تعیین اکتیویته نسبی کربن
  • اندازه گیری درصد سولفور