وضیعت زمین شناسی منطقه

معادن طلای موته در یک کمپلکس از سنگ های دگرگونی واقع شده اند ، که در گزار شات موجود  به زمان پرکامبرین یعنی   بیش از570 میلیون  سال قبل نسبت می دهند.  از نظر سنگ شناسی نیز  شامل  میکا شیست-کواتزیت- گنیس- بیوتیت-آمفیبول دار میباشد.

چینه شناسی منطقه:

  • پره کامبرین
  • اینفراکامبرین
  • – توده های ماسه ای و آهک پرمین
  • توده آهکی های مارن و شبیل کرتاسه
  • کنگلو مراهای ماسه ای در تناوب با ماسه  سنگهای ریزاسیون
  • تشکیلات دوران چهارم شامل آبرفت و چشمه های آهک ساز از تراور تن