استانداردها اعتماد سازند.

img_0671

دریافت لوح و تندیس واحد تولیدی نمونه استاندارد توسط مجتمع طلای موته به پرسنل سخت کوش مجتمع مبارکباد.
مجتمع طلای موته به عنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد در استان اصفهان انتخاب گردید.
بــه همیــن مناســبت در مراســم انتخــاب واحدهــای تولیدی نمونــه اســتانی در اصفهــان روز چهارشــنبه بیست و هشتم مهرمــاه در ســالن نگین نقش جهان اصفهان بــا حضــور اســتاندار، ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، مدیــر کل استاندارد اصفهان، رییــس مرکــز ملــی تعییــن صلاحیت سازمان ملی استاندارد ، مدیران کنترل کیفی و همچنین منتخبین استانی و نمونه استاندارد در اســتان اصفهــان، از ســوی اداره کل اســتاندارد اســتان اصفهــان برگزار شد . تندیس واحد نمونه تولیدی سال ۱۳۹۴ دربین شرکتها و واحدهای تولیدی استان به مجتمع طلای موته اختصــاص یافــت و از اقدامــات ایــن مجتمع در ایــن راســتا تجلیــل شــد.

در پایان لوح و تندیس واحد تولیدی نمونه استاندارد به مهندس علیرضا طالاری مدیر مجتمع طلای موته اهداء شد.
لازم بذکر است در حاشیه این همایش ، روابط عمومی مجتمع محصول استاندارد این واحد تولیدی نمونه را در نمایشگاه مربوطه به نمایش عموم گذاشت. /محمدعلی جعفری

مطالب مرتبط

یک دیدگاه در “استانداردها اعتماد سازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *