برنامه دومین همایش و نمایشگاه چشم اندازصنایع غیر آهنی همراه با سخنرانی جناب آقای مهندس طالاری مدیریت محترم مجتمع طلای موته

برنامه دومین همایش و نمایشگاه چشم اندازصنایع غیر آهنی همراه با سخنرانی جناب آقای مهندس علیرضا طالاری ، مدیر مجتمع طلای موته  میز گرد

ادامه