آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده شماره ۴۰۳/۹۹ (نوبت اول)

ادامه

خرید ۳۰۰ تن سیانور سدیم تولید داخلی با خلوص ۴۰%درصد

موضوع مناقصه: خرید  300 تن سیانور سدیم تولید داخلی با خلوص 40%درصد                          زمان توزیع اسناد مناقصه : از  95/4/29 لغایت  10/ 5/ 1395 پایان

ادامه

خرید یک دستگاه گیربکس kw600 آسیای گلوله ای به مارک VALMET

موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه گیربکس kw600 آسیای گلوله ای به مارک VALMET مدلS2G – 450E کارخانه طلای موته                                   زمان توزیع اسناد مناقصه :

ادامه

آگهی مناقصه خرید ۱۵۰ تن سیانور سدیم با خلوص ۹۸%درصد

موضوع مناقصه: خرید  150 تن سیانور سدیم  با خلوص 98%درصد                                                              زمان توزیع اسناد مناقصه : از  10/11/94 لغایت  20/ 11/ 1394 پایان زمان

ادامه