آگهی استخدام فوریتهای پزشکی

مجتمع طلای موته در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از طریق  شرکت تامین نیروی انسانی ۲ نفرکارشناس فوریتهای پزشکی واجدشرایط بشرح

ادامه