بازدید دکترشهیدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجتمع طلای موته

بازدید دکترشهیدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و دکتر موفق ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت

ادامه