گردهمایی بررسی پیشرفت طرح شناسایی گونه گیاهی مناسب جهت بازسازی اکوسیستم معادن طلای موته

گردهمایی بررسی پیشرفت کار طرح شناسایی گونه گیاهی مناسب برای بازسازی اکوسیستم معادن طلای موته برگزار شد: این گردهمایی روز یکشنبه ۹۵/۷/۲۵ با حضور اعضای

ادامه