طلای موته، مجوز اکتشاف دو ناحیه امیدبخش را دریافت می کند

مجتمع طلای موته، مجوز عملیات اکتشافی دو ناحیه امیدبخش را در استان اصفهان دریافت می کند.  در جلسه مشترک مدیر عامل شرکت تهیه و

ادامه