آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده شماره ۴۰۳/۹۹ (نوبت اول)

ادامه

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست و عملکرد مجتمع طلای موته

    مجتمع طلای موته با شرکت در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست راه کار های صورت پذیرفته در این مجتمع جهت حفظ

ادامه

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

حضور مجتمع طلای موته در نمایشگاههای محیط زیست به کرار بیشتر از شرکت در سایر نمایشگاهها بوده است و این بدلیل تعاملات مسالمت آمیز

ادامه